Gebruikersvoorwaarden

Gebruikersvoorwaarden

Deze website wordt aan u beschikbaar gesteld door Top of Minds Digital Executives (hierna: Top of Minds). Top of Minds is gevestigd in Amsterdam, Prins Hendriklaan 56. Top of Minds is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34286423.

Door gebruik te maken van de website gaat u onvoorwaardelijk akkoord met deze gebruikersvoorwaarden. Top of Minds behoudt zich het recht voor de inhoud van deze voorwaarden te wijzigen. Bij gebruik van de website zijn steeds de op dat moment geldende voorwaarden, zoals vermeld op de website, van toepassing.

Nederlands recht is van toepassing op de toegang tot, het gebruik en de werking van de website, de gebruikersvoorwaarden, onze dienstverlening en alle geschillen die daarop betrekking (kunnen) hebben. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd om van dergelijke geschillen kennis te nemen.

Alle intellectuele eigendomsrechten op de website, daaronder begrepen de teksten, beeldmateriaal, geluidsmateriaal, merken, databestanden, software en alle overige werken waar u via de website toegang toe krijgt, komen uitsluitend toe aan Top of Minds of haar licentiegevers. Top of Minds verstrekt u een tijdelijk, persoonlijk, niet overdraagbaar en niet exclusief recht om de website met inachtneming van de wet en de gebruikersvoorwaarden te gebruiken. Het is verboden om de informatie die Top of Minds via de website beschikbaar stelt, zoals vacatures, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Top of Minds, al dan niet gebundeld met eigen diensten te herverkopen, aan derden op andere basis aan te bieden of ten behoeve van derden te gebruiken.

Aan de inhoud en samenstelling van deze website wordt veel aandacht besteed. Niettemin kan Top of minds er niet voor instaan dat de informatie op de website altijd juist en volledig is. Evenmin kan Top of Minds instaan voor de continue beschikbaarheid en ongestoorde werking van de website. Top of Minds sluit iedere aansprakelijkheid ter zake uit, behoudens voor zover sprake is van opzet op grove schuld van Top of Minds.

Top of Minds is gerechtigd de beschikbaarheid van de website op te schorten, bijvoorbeeld in verband met aanpassing of onderhoud. Daarnaast behoudt Top of Minds zich het recht voor om op de website aangeboden informatie en diensten zonder vooraankondiging te verwijderen, te wijzigen of niet langer aan te bieden.

Deze website bevat hyperlinks naar websites van derden. Top of Minds is niet verantwoordelijk voor de werking en inhoud van deze websites.

Top of Minds gaat vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens.

Het is niet toegestaan om deze website te gebruiken op een manier die Top of Minds, de overige gebruikers van de website of andere derden zou kunnen hinderen en/of anderszins het goede functioneren van de website, en/of de achterliggende programmatuur zou kunnen aantasten.

Onverminderd haar overige rechten behoudt Top of Minds zich het recht voor om u zonder vooraankondiging (voortaan) de verdere toegang tot (het besloten gedeelte van) de website en de daarop aangeboden diensten te ontzeggen, indien u zich niet aan de gebruikersvoorwaarden houdt of anderszins onrechtmatig handelt jegens Top of Minds of derden.